JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Безопасна работа с батерията

background image

Безопасна работа с батерията
Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство. Когато

изключвате захранващия кабел на зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Когато зарядното устройство не се използва, изключете го от електрическия контакт и от вашето устройство. Не

оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси

експлоатационния й срок. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно

време.

Пазете батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията.

Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи.

Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията,

например ако носите резервна батерия в джоба си. Късото съединение може да повреди батерията или свързания с

нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните

закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или

батериите. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността от нея да влезе в допир с кожата или очите.

Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапяте или

излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

10

background image

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба

или използването на неодобрени батерии или несъвместими зарядни устройства може да породи риск от пожар,

експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията

или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център за проверка, преди да продължите да ги

използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство

само на закрито.