JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Bezpečnost při používání baterie

background image

Bezpečnost při používání baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte

a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k

nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde

po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj

s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

9

background image

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte

náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud

baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené

plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte

působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či

nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení

osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do

nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte

pouze uvnitř budovy.