JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Aku ohutus

background image

Aku ohutus
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake

alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna

ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja

lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

9

background image

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib

kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid.

Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige

akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega,

vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse

muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või

ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta

kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle

kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult

siseruumides.