JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - השמעת מוסיקה

background image

הקיסומה

הבוהאה

ךילע

.

7

background image

ןונווכ

תמצוע

לוקמרה

ידכ

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

,

ץחל

לע

שקמ

הרבגהה

לש

תמצוע

לוקה

.

ידכ

תיחפהל

תא

המצועה

,

ץחל

לע

שקמ

הכמנהה

לש

תמצוע

לוקה

.

הצע

:

ךתורשפאב

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

ןה

לוקמרהמ

ןהו

ןופלטהמ

ךלש

,

םא

הנוכת

וז

הלולכ

ןופלטב

ךתושרבש

.

הרהזא

:

הפישח

תכשוממ

תמצועל

עמש

ההובג

הלולע

עוגפל

ךתעימשב

.

ןזאה

הקיסומל

המצועב

תינוניב

.

תורבחתה

ןקתהל

רחא

העונתב

עמשה

הקיסומ

םע

םירבחה

ךלש

,

לכ

דחא

ורותב

.

ךתורשפאב

תונשל

תא

ןקתהה

רבוחמה

התאשכ

העונתב

,

ילבמ

רוצעל

תא

הקיסומה

.

1

תעב

תעמשה

הקיסומ

ןקתההמ

רבוחמה

,

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

ךשמב

2

תוינש

.

2

םאתה

רבחו

תא

ןקתהה

ןקתהל

רחא

.

תעמשה

הקיסומה

ךשמית

דע

תמלשהל

המאתהה

.

3

עמשה

הקיסומ

ןקתהב

הזש

התע

תרביח

.

הכימת

רשאכ

ךנוצרב

לבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

ןפוא

שומישה

ןקתהב

,

וא

םא

ךניא

חוטב

דציכ

ןקתהה

ךתושרבש

רומא

דובעל

,

ארק

תוידוסיב

תא

ךירדמה

שמתשמל

.

םא

שי

ךל

היעב

,

רזחש

תא

תורדגה

ןרציה

תוירוקמה

.

םא

היעבה

הניא

תרתפנ

,

הנפ

לא

Nokia

תלבקל

תויורשפא

ןוקית

.

עדימ

תודוא

רצומה

עדימו

תוחיטב

הרימש

לע

ןקתהה

ךתושרבש

לפט

ןקתהב

,

הללוסב

,

ןעטמב

םירזיבאבו

ךתושרבש

תוריהזב

.

תועצהה

תואבה

ועייסי

ךל

רומשל

לע

יאנת

תוירחאה

.

דפקה

ןקתההש

ראשיי

שבי

.

תוביטר

,

תוחל

לכו

יגוס

םילזונה

םילולע

ליכהל

םילרנימ

םיקחושש

םילגעמ

םיילמשח

.

םא

ןקתהה

בטרנ

,

רסה

תא

הללוסה

רשפאו

ןקתהל

שבייתהל

.

לא

הסנת

חותפל

תא

ןקתהה

.

םייוניש

יתלב

םירשואמ

םילולע

קיזהל

ןקתהל

ףאו

רפהל

תונקת

תורידסמה

תא

שומישה

ינקתהב

וידר

.

לא

ליפת

תא

ןקתהה

לאו

רענת

ותוא

.

יוקינל

חטשמה

לש

ןקתהה

שמתשה

קר

תילטמב

הכר

,

הייקנ

השביו

.

הבכ

תא

ןקתהה

רסהו

תא

הללוסה

תעמ

תעל

ידכ

לבקל

םיעוציב

םייבטימ

.

רוזחימ

רבעה

דימת

תא

םירצומה