JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Autorska prava i druge obavijesti

background image

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod MD-51W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama

Direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na http://www.nokia.com/global/declaration.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia

Corporation.

10

background image

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku

bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo

izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti

odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez

obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanima odgovarajućim zakonom, ne daju se

nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne

kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta.

Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača za Nokiju.

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih

Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)/ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)
Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15 i RSS standardima oslobađanja od licence kanadskog zavoda za

telekomunikacije (engl. Industry Canada). Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj može

uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni

rad. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje

opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-

ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema

stvara, koristi i može emitirati energiju radiofrekventnog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne koristi se u skladu

s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti

u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi

uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih

načina:

preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.

Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.

Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.

Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV servisera.

NAPOMENA: FCC-ova Izjava o izloženosti zračenju: Ova je oprema usklađena s FCC-ovim ograničenjima o izloženosti zračenju

navedenima za nekontrolirano okruženje. Ovaj se odašiljač ne smije nalaziti uz drugu antenu ili odašiljač ili raditi u kombinaciji

s drugom antenom ili odašiljačem.

/1.2. Izdanje HR

11