JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Baterijos saugumas

background image

Baterijos saugumas
Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko,

bet ne už laido.

9

background image

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos

prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta

nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina

jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje

nešiojatės atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms

tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei

iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami

plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite

ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas baterijas ar

nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija

arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite

pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.