JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Akumulatora drošība

background image

Akumulatora drošība
Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet

un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru

savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots

akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina

akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves

akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem

noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators

tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai

lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja

akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai

nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus

apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to

servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.