JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - Implantované zdravotnícke prístroje

background image

Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť

15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor

alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.

Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.

Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi,

prekonzultujte ich so svojim lekárom.