JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - การดูแลอุปกรณ์ของคุณ

background image

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ
คุณควรดูแลอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด ้วยความระมัดระวัง คําแนะนําต่อไปนี้จะช่วยให ้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
รับประกันได ้อย่างถูกต ้อง

เก็บโทรศัพท์ไว ้ในที่แห ้ง การจับตัวของไอนํ้า ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชุ่มชื้น จะทําให ้เกิดองค์ประกอบของ
แร่ ซึ่งอาจทําให ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได ้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให ้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให ้เครื่องแห ้งสนิทดีก่อน

อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่อง

การดัดแปลงที่ไม่ได ้รับการรับรองอาจทําให ้อุปกรณ์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด ้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด ้วย

อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์

ใช ้แต่ผ ้าแห ้งที่นุ่มสะอาดทําความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์เท่านั้น

ปิดอุปกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครั้งคราว เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด