JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

background image

แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
ข้อมูลเกี่ยวก ับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
โทรศัพท์ของคุณได ้รับการออกแบบมาให ้ใช ้กับ BL-5J แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได ้ Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุ่นอื่นที่ใช ้งาน
ได ้กับโทรศัพท์รุ่นนี้ ควรใช ้แบตเตอรี่ของแท ้ของ Nokia ทุกครั้ง

อุปกรณ์เครื่องนี้ได ้รับการออกแบบให ้ใช ้งานเมื่อได ้รับพลังงานจากอุปกรณ์ชาร์จต่อไปนี้ AC-50 หมายเลขรุ่นอุปกรณ์ชาร์จของ Nokia ที่แท ้
จริงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของปลั๊ก ซึ่งจะระบุโดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรือ N