JBL PlayUp Portable Wireless Speaker for Nokia - การชาร์จแบตเตอรี่

background image

การชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนใช ้ลําโพง คุณต ้องใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องและชาร์จ ในการใส่แบตเตอรี่ เปิดฝาครอบช่อง

เก็บสายและฝาครอบแบตเตอรี่ จัดหน ้าสัมผัสแบตเตอรี่ตรงกัน แล ้วใส่แบตเตอรี่

4

background image

เมื่อประจุแบตเตอรี่ของลําโพงใกล ้หมด ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีแดง ขณะ

ชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะยังคงสว่างอยู่

1

เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้าที่ผนัง

2

เสียบสายชาร์จเข ้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จที่ลําโพง

3

เมื่อประจุแบตเตอรี่เต็ม ให ้ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากลําโพง แล ้วจึงถอดสายออกจาก

เต ้ารับที่ผนัง

ทั้งนี้ คุณสามารถใช ้สาย USB ที่ใช ้งานร่วมกันได ้ในการชาร์จแบตเตอรี่ การชาร์จแบตเตอรี่จาก

USB อาจใช ้เวลาในการชาร์จนานขึ้น ถ ้าคุณเชื่อมต่อลําโพงผ่านฮับแบบไม่มีไฟเลี้ยง เครื่องจะ

ไม่ชาร์จไฟ ลําโพงจะชาร์จเร็วขึ้นถ ้าเสียบกับเต ้ารับที่ผนัง

สําหรับการชาร์จผ่าน USB คุณจะใช ้ได ้เฉพาะการเชื่อมต่อ USB กับลําโพงเท่านั้น

ในการถอดแบตเตอรี่ ให ้เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ แล ้วค่อยๆ ถอดแบตเตอรี่

การตรวจสอบประจุแบตเตอรี่
เมื่อลําโพงเปิดอยู่ กดปุ่มเปิด/ปิดเร็วๆ เพื่อตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

จะบ่งบอกสถานะแบตเตอรี่ ไฟสีเขียวแสดงว่ามีประจุแบตเตอรี่เพียงพอ ถ ้าไฟเป็นสีเหลือง คุณ

จะต ้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ในไม่ช ้า ถ ้าไฟเป็นสีแดง คุณต ้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่